Wypadki w rolnictwie

Każdego roku dokonuje się kilkunastu tysięcy zgłoszeń o wypadku w gospodarstwie rolnym. Tak mówią statystyki, lecz nie wszyscy poszkodowani zgłaszają takie zdarzenia, co może okazać się fatalne w skutkach. Ponadto nie każdy jest świadomy tego, co może uzyskać w ramach odszkodowania z polisy OC.

Kiedy mówimy o wypadku w rolnictwie?

Kiedy mówimy o wypadku w rolnictwie?

Polskie prawo a konkretnie ustawa o ubezpieczeniu społecznym, jasno definiuje pojęcie wypadku w rolnictwie. Jest to zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, które miało miejsce podczas czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub z tym związane.

Okoliczności są proste do wyjaśnienia, jednak należy mieć na uwadze gdzie dokładnie doszło do zdarzenia, a więc:

 • teren gospodarstwa rolnego, które należy do ubezpieczonego lub na którym osoba ubezpieczona pracuje,
 • teren gospodarstwa domowego, który jest związany bezpośrednio z tym gospodarstwem rolnym,
 • w drodze z mieszkania do gospodarstwa rolnego lub w drodze powrotnej,
 • poza teren gospodarstwa rolnego, ale w trakcie prowadzenia czynności z nim związanych,

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Co robić po wypadku?

O zdarzeniu należy możliwie jak najwcześniej powiadomić placówkę KRUS, jednak nie później niż 6 miesięcy od dnia wypadku. Zgłoszenia można dokonać na kilka sposobów: w oddziałach KRUS, pocztą tradycyjną lub elektroniczną oraz telefonicznie.

Osoba poszkodowana w wypadku lub osoba zgłaszająca sprawę, powinna:

 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz przedmioty, które mogły przyczynić się do wystąpienia zdarzenia,
 • wskazać dane świadków zdarzenia,
 • przedłożyć zgromadzoną dokumentację medyczną,

Jakie świadczenia za wypadek?

Poszkodowany w wypadku w gospodarstwie rolnym, może liczyć na jednorazowe odszkodowanie z KRUS, z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli wskutek wypadku doszło do śmierci poszkodowanego, wtedy odszkodowanie otrzyma najbliższa jego rodzinka. Ponadto prócz świadczeń wydawanych przez KRUS, poszkodowany może liczyć na wypłatę odszkodowania z polisy OC rolnika.

W tym przypadku poszkodowany może liczyć na całkiem szeroki zakres pomocy od ubezpieczyciela. Należy przy tym zaznaczyć, że zakres ubezpieczeniowy przy polisie OC nie będzie obejmował szkód wyrządzonych osobom, współprowadzącym gospodarstwo rolne np. małżonkowi. A zatem na co może liczyć poszkodowany?

 • Na pokrycie kosztów leczenia, w tym zakup leków, sprzętu ortopedycznego i dojazdów do placówek medycznych.
 • Zwrot kosztów za opiekę pielęgnacyjną, świadczoną przez osoby trzecie, w tym członków rodziny.
 • Wypłatę odszkodowania za utracone dochody.
 • Zadośćuczynienie za cierpienie i ból.
 • Rentę z tytułu niezdolności do pracy.
 • Rentę pielęgnacyjną.
 • Rentę z tytułu zmniejszenia się widoków na przyszłość.